Opleiding | 15 bijeenkomsten excl. 4 additionele les- en praktijkdagen

Post-HBO Registeropleiding Security en Recht

Omschrijving
Programma
Data en Inschrijven
Extra informatie

Omschrijving

Als praktijkbeoefenaar in de securitybranche of als particuliere onderzoeker kom je vaak voor juridische vragen te staan. Wat zegt de AVG over cameratoezicht? Wat zijn de voorwaarden om een visitatie uit te voeren en moet iemand hieraan meewerken? Kan de schade op de fraudeur verhaald worden? Aan welke eisen moet een aangifte voldoen?

Tijdens de Post-HBO Registeropleiding Security & Recht krijg je antwoord op deze en andere juridische vragen. In 15 modules leer je alles over het recht in relatie tot fysieke beveiligingstoepassingen, gegevensuitwisseling en het onderzoeken van onregelmatigheden, zoals fraude. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt uitgebreid aan bod. Aan de hand van praktijkcasuïstiek duik je met jouw medestudenten in de materie. Is het bijvoorbeeld strafbaar als iemand zich bij het betreden van een beveiligd pand identificeert met het rijbewijs van zijn broer? En is die broer strafbaar, omdat hij zijn rijbewijs heeft uitgeleend?

Je volgt algemene vakken zoals ‘Inleiding recht’, maar vooral ook op het beroepsveld toegespitste vakken zoals ‘toegangsbeheer en toegangsverlening’ en ‘het onderzoeken van onregelmatigheden’.

Blended learning: Combinatie van klassikaal onderwijs en e-learning

Met blended wordt bedoeld dat de opleiding deels via het leerplein van SOBA en deels via (klassikale) bijeenkomsten wordt aangeboden. Op het leerplein werk je met jouw medecursisten aan praktijksituaties. In feite zijn dit virtuele workshops, waarin je opdrachten uitvoert en met elkaar in discussie gaat. Daarbij is de docent virtueel sturend en coachend op de achtergrond aanwezig. E-learning en klassikaal onderwijs zijn zo op elkaar afgestemd, dat de combinatie daarvan telkens kennis en vaardigheden toevoegt.

Bij aanvang van de opleiding ontvang je het Handboek Security & Recht (500 pagina’s), dat tevens een handig naslagwerk is bij de uitvoering van jouw dagelijkse werkzaamheden. In de lessen is veel ruimte voor eigen inbreng, onderlinge discussies, maar ook voor de actualiteit: regelmatig komen tijdens de lessen nieuwsberichten over securitykwesties ter sprake.

Je rondt de opleiding Security & Recht tijdens de 16e avond af met een eindtoets die uit 40 multiplechoicevragen bestaat. Meer informatie vind je ook op www.securityenrecht.info.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor degenen die een stevige juridische basis nodig hebben voor het beheersen van fraude, criminaliteit en integriteit in bedrijven en instellingen, zowel in de private als de publieke sector, zowel in loondienst als betrokken adviseur. Bij het beheersen van deze ongewenste verschijningsvormen gaat het - vanuit de juridische invalshoek - om preventie, detectie, onderzoek van ongewenste gedragingen en een gepaste reactie op ongewenst gedrag.

De doelgroep voor de opleiding is werkzaam als facilitymanager, securitymanager, adviseur veiligheid op managementniveau, accountmanager van beveiligingsbedrijven of een eigenaar c.q. directeur-grootaandeelhouder van een onderneming in het securityvakgebied. 

De leergang Security en Recht wordt verzorgd door mr. Felix Olijslager.
Felix Olijslager beheert de website van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR) en verzorgt ook de opleidingen waarbij het NISeR is betrokken. Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR zich heeft verbonden.

Toelatingseisen
Om te kunnen worden toegelaten tot deze opleiding dien je te beschikken over HBO werk- en denkniveau, eventueel verkregen door zelfstudie/werkervaring na het behalen van het MBO (niveau 4) diploma en blijkend uit een gedetailleerde, gemotiveerde verklaring (SOBA-VerklaringHBOwerk-endenkniveau2.pdf). Deze EVC (Erkenning Verworven Competenties) verklaring moet zijn ondertekend door het hoofd personeelszaken van jouw werkgever.

Wat levert de opleiding op?
Na afronding van de opleiding Security & Recht ben je zeker van je zaak. Je kunt beveiligingskwesties vanuit de verschillende deelgebieden van het recht benaderen. Dankzij deze juridische basis groei je uit tot een adequate gesprekspartner voor politie, bedrijfsjurist, advocaat of opdrachtgever. Indien je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een certificaat.
Voor meer mogelijkheden met jouw certificaat en voor de samenhang met andere security-gerelateerde opleidingen wordt verwezen naar de Stichting Sern.

MSec (Manager of Security)
De Post-HBO opleiding Security en Recht is één van de drie vereiste opleidingen om in aanmerking te komen voor de titel MSec (Manager of Security) die door Sern (Security Expert Register Nederland) wordt verstrekt. Volg daarom ook bij SOBA de Post-HBO Registeropleiding DHM-Security Management® en de Post-HBO Registeropleiding Security Techniek.
Meer informatie over DHM vind je ook op www.dhm.nl.

Programma

In de opleiding Security & Recht komen de volgende aspecten aan bod:

Module 1: Inleiding recht (18.00 – 21.00 uur)

 • Toelichting programma en instaptoets
 • Onderverdeling in het recht (nationaal en internationaal recht)
 • Tendensen in het recht
 • Verschuiving strafrecht naar bestuursrecht
 • Verschuiving publiekrecht naar privaatrecht
 • Zelfregulering en certificering

Module 2: Handhaving van het recht en handhavingsinstrumentarium
Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie - Strafrecht in Nederland

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Verschil tussen toezicht en opsporing
 • Opsporingsambtenaren en juridische inbedding
 • Gezag en beheer bij toezicht en opsporing
 • Personen en instanties in het strafproces
 • Loop van het strafvorderlijk en bestuursrechtelijk rechtsgeding

Module 3: Materieel strafrechtelijke leerstukken (1)
Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie - Legaliteitsbeginsel

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Betekenis van het materieel strafrecht
 • Bronnen van het materieel strafrecht
 • Wat is een strafbaar feit
 • Legaliteitsbeginsel
 • Voorwaarden voor de vervolgbaarheid

Module 4: Bijzondere beveiligingswet- en regelgeving
Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie - Werken in de beveiliging
• Met open vragen en modelantwoorden (2)

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Veiligheidsprogramma’s en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties
 • Soorten beveiligingsorganisaties
 • Verplichtingen van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Overheidstoezicht

Module 5: Materieel strafrechtelijke leerstukken (2)
Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie - Juridische kwalificatie

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Veelvoorkomende misdrijven en juridische kwalificatie
 • Poging en voorbereiding
 • Deelnemingsvormen en daderschap
 • Strafuitsluitingsgronden

Module 6: Aangifte doen
Digitale workshop na de klassikale les:
• Praktijksituatie - Aangifte doen (schrijfopdracht)

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.00 uur

 • Vragen vorige les
 • Wat is aangifte doen? Wanneer is een klacht geboden?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het doen van aangifte of klacht?
 • Daadwerkelijk aangifte doen als huiswerkopdracht

Module 7: Strafvorderlijke leerstukken
Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie - Burgerarrest
• Open vraag en modelantwoord

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Principes van strafvordering
 • Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid
 • Dwangmiddelen m.b.t. lichamelijke integriteit
 • Dwangmiddelen m.b.t. zaken en plaatsen
 • Schadeverhaal via het strafrecht

Module 8: Op de helft van de opleiding
Beantwoorden vragen en onduidelijkheden voorafgaand aan de tussentoets

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Tussentoets
 • Nabespreken van de ingeleverde aangifte
 • Voorbespreken van de gezamenlijke schrijfopdracht

Module 9: Toegangsverlening en toegangsbeheer (1)
Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie - Weren van ongewenste bezoekers

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Verboden toegang en erfafscheidingen
 • Toegang onder voorwaarden
 • Weren van ongewenste bezoekers en toegangsverboden
 • Maatregelen in het belang van de orde

Module 10: Toegangsverlening en toegangsbeheer (2)
Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie - Identiteitsfraude

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Vaststellen identiteit en vastlegging daarvan
 • Visitatie (ingangscontrole en uitgangscontrole)
 • Beheer van gevonden voorwerpen
 • Inleiding cameratoezicht

Module 11: Privacy en omgang met persoonsgegevens (1)
Digitale workshops voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie 1 – Omgevallen kraan
• Praktijksituatie 2 – Toegang met gezichtsherkenning

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Wetgeving over bescherming van de persoonlijke levenssfeer (o.a. Wor)
 • Wetgeving over de omgang met persoonsgegevens (o.a. AVG)
 • Cameratoezicht en toegangsbeheersingssystemen

Module 12: Privacy en omgang met persoonsgegevens (2)
Digitale workshops voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie 1 – Vorderen gegevens
• Praktijksituatie 2 – Intern waarschuwingssysteem (schrijfopdracht)

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Gegevensuitwisseling tussen bedrijven
 • Gegevensuitwisseling met de overheid
 • Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden
 • Interne en externe waarschuwingssystemen

Module 13: Privaatrechtelijke leerstukken
Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie – Employmentscreening

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Employmentscreening
 • Wettelijke en contractuele aansprakelijkheden
 • Schadeverhaal op de fraudeur
 • Beëindigen arbeidsovereenkomst na onregelmatigheden

Module 14: Het onderzoeken van onregelmatigheden
Digitale workshop voorafgaand aan de klassikale les:
• Praktijksituatie – Wie stelt bewijst

Tijdens de reguliere klassikale les: 18.00 – 21.30 uur

 • Vragen vorige les en verdieping praktijksituatie
 • Gerechtvaardigd belang voor het doen van onderzoek
 • Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus
 • Observatie en andere methoden van onderzoek
 • Interviewen van personen
 • Het informeren van onderzochte personen

Module 15: Recap en voorbereiding voor het examen

 • Voorbereiding voor het examen met kennistoets

Tijdens de 16e bijeenkomst wordt de leergang afgesloten met een eindtoets van 40 vragen multiple choice. Bij een onvoldoende resultaat (70% score vereist) is herkansing mogelijk.

INSCHRIJVEN

Data en Inschrijven

De opleiding is opgebouwd uit:

 • Klassikale lessen: 51 uur in 15 bijeenkomsten inclusief 4 additionele les- en praktijkdagen
 • Dertien digitale workshops 26 uur (2 uur per workshop)
 • 2 separate contactdagen met voorafgaande digitale workshop (“studiedagen”)
 • Studielast: 140 uur in totaal: klassikaal onderwijs, digitale workshops én zelfstudie

Extra informatie

Doorlopende leerlijn Security 2024Aan de hand van dit schema kies je de doorlopende leerlijn die jou het beste past.
Let op de gestelde eisen om tot een opleiding te kunnen worden toegelaten.