Privacyverklaring

SOBA Security Opleidingen BV en SOBA Security Academy BV verwerken persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw rechten kunt uitoefenen als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en leest u overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

SOBA Security Opleidingen BV en SOBA Security Academy BV vallen onder Insasco BV. Deze privacyverklaring is gelijkluidend voor de werkmaatschappijen van Insasco BV die opleidingsactiviteiten en advieswerkzaamheden verrichten. Dit zijn SOBA Security Opleidingen BV, SOBA Security Academy BV, AIB Safetech BV (en Politievormingscentrum BV, afgekort: SPV). Insasco BV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, de genoemde werkmaatschappijen zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n) beslis(t)(sen) welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Voor opleidingsactiviteiten en advieswerkzaamheden verwerkt Insasco BV en haar werkmaatschappijen persoonsgegevens die zij van u of van uw werkgever ontvangt bij het bezoek aan haar websites, de aanmelding voor een opleiding, de aanvraag van een brochure, de aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact maakt met een van de werkmaatschappijen van Insasco BV. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten of voor de behartiging van de belangen van de (mede)verwerkingsverantwoordelijke(n) of van derden. De belangrijkste processen waarvoor persoonsgegevens van u worden verzameld zijn:

Opleidingsadministratie en opleidingsondersteuning

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende activiteiten:

 • a.registratie als deelnemer aan de gekozen opleiding
 • b.de organisatie en uitvoering van de gekozen opleiding
 • c.het verlenen van toegang tot de opleiding
 • d.het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen
 • e.bijhouden van resultaten en studievoortgang
 • f.advisering over de opleiding (studieadvisering)
 • g.het innen van vorderingen (inschrijfgeld) behandelen van geschillen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen
 • h.evaluatie van gegeven opleidingen, trainingen en andere evenementen
 • i.verbeteren van producten en diensten
 • j.beoordelen docenten, cursuslocatie, verzorging en studiemateriaal
 • k.het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole

Relatiebeheer en marketing

Persoonsgegevens worden verzameld voor het aangaan en onderhouden van contacten met belanghebbenden, waaronder werkgevers en hun vertegenwoordigers, (potentiële)cursisten en alumni (oud-cursisten) met als doelen:

 • a.het in kaart brengen van behoeften
 • b.het promoten diensten en producten
 • c.het krijgen van feedback over aangeboden diensten
 • d.het toezenden van offertes
 • e.het toezenden van informatie en nieuwsbrieven
 • f.het attenderen van alumni op lustrum activiteiten of andere evenementen
 • g.het uitvoeren van analyses

Locatieverhuur

De locaties van Insasco BV en/of haar werkmaatschappijen worden verhuurd voor zakelijke bijeenkomsten. Persoonsgegevens worden verzameld voor:

 • a.de uitvoering van de huurovereenkomst
 • b.het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen
 • c.het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen
 • d.het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • e.activiteiten van intern beheer
 • f.de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Lespakketten en lesmateriaal

Voor diverse opleidingen zijn lespakketten met lesmateriaal samengesteld die aan verschillende partijen op verzoek geleverd worden. Persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • a.het doen van leveringen of het verlenen van diensten
 • b.het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen
 • c.het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer
 • d.het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de betrokkenen;
 • e.het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de afnemers of leveranciers
 • f.het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • g.de uitvoering of de toepassing van een andere wet.

Websites

De werkmaatschappijen van Insasco BV hebben openbare websites, zoals de website die u nu bezoekt. Op de website wordt informatie over het opleidingsaanbod en overige activiteiten gedeeld met bezoekers van de website. Belangstellenden voor cursussen of opleidingen kunnen zich via de website inschrijven voor opleidingen, men kan zich aanmelden voor examens, men kan informatie opvragen of anderszins het verzoek doen om contact op te nemen. Persoonsgegevens worden verzameld voor de hiervoor doelen en: 

 • a.om onderzoek te doen naar factoren die vraag en aanbod bepalen of daarop van invloed zijn
 • b.voor het aangeven van belangstelling voor opleidingen of andere producten en diensten
 • c.het beantwoorden van vragen/opmerkingen van bezoekers van de website
 • d.voor kandidaatstelling voor vacatures die op de website(s) geplaatst zijn
 • e.voor het vergemakkelijken van toekomstig gebruik van de website
 • f.voor het verlenen van toegang tot beveiligde gedeelten van de website(s)
 • g.om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren
 • h.om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
 • i.om bezoekers inzicht te geven in de organisatie en haar medewerkers

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

In opdracht van Insasco BV of haar werkmaatschappijen kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Denk daarbij aan externe docenten, examenbureaus en beheerders van de digitale leeromgeving (zoals aNewSpring en www.weetwatjemoetdoen.nl). Zij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen. 

Daarnaast verstrekken wij gegevens aan werkgevers voor zover het studieresultaten, presentie (deelname) of evaluatie betreft, indien de werkgever de betalingsverplichting voor de cursus of opleiding heeft overgenomen of voldaan.

Met een aantal externe dienstverleners zijn de afspraken contrac­tu­eel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Met het oog op relatiebeheer en marketing zijn de persoonsgegevens die Insasco BV en haar werkmaatschappijen verwerken beschikbaar voor alle werkmaatschappijen van Insasco BV die opleidingsactiviteiten en advieswerkzaamheden uitvoeren. 

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden anders dan hiervoor genoemd. Persoonsgegevens kunnen alleen met derden worden gedeeld wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als dat voortvloeit uit een wettelijke plicht.

Hoe wordt gezorgd voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en nemen passende technische en orga­ni­satorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd. Uw persoons­gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden gedeeld wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Wat zijn uw rechten?

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of te verbeteren. Daarnaast kunt u vragen uw persoonsgegevens te laten wissen en niet meer te gebruiken. Zo bevatten nieuwsbrieven een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen. Houd u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Onze medewerkers reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken op uw verzoek.

Stuur uw verzoek naar het volgende emailadres: info@soba.nl en noteer in het onderwerp waarop uw verzoek betrekking heeft.

U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verza­meld zijn. Zo worden gegevens over het bezoek aan de website uiterlijk zes maanden na de datum van het websitebezoek verwijderd. De gegevens over de door u gevolgde opleiding worden zes maanden nadat de opleiding met u is beëindigd opgenomen in het alumnibestand. De gegevens in het alumnibestand worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van u.

Wijzigingen privacyverklaring

SOBA Security Opleidingen BV en SOBA Security Academy BV kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden we u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 december 2018.