Opleiding | 1 dag

Themadag Veiligheidsprogramma's

Omschrijving
Programma
Data en Inschrijven
Sprekers

Omschrijving

Tijdens de Themadag Veiligheidsprogramma's komen programma’s aan bod die bedrijven en instellingen helpen bij het tegengaan van inbreuken op eigendom en bezit, inbreuken op de veiligheid van medewerkers en klanten en inbreuken op contractuele bepalingen die relateren aan veiligheid en integriteit.

Soms vloeit het programma rechtstreeks voort uit wet- en regelgeving, soms committeren bedrijven en instellingen zich vrijwillig aan een bepaald programma. Daarnaast komt ook voor dat de opdrachtgever wenst dat opdrachtnemers voldoen aan bepaalde normen voor veiligheid en integriteit.

Tijdens deze themadag bespreken we deze programma’s en de voordelen daarvan, maar laten de beperkingen niet onvermeld.

Voor wie? 

Het volgen van de Themadag biedt meerwaarde aan iedereen die werkzaam is in het beveiligingsvakgebied. De themadag is verplicht voor deelnemers aan de Post-HBO registeropleiding Security en Recht van SOBA. De themadag is aan te bevelen voor diegenen die voornemens zijn om de opleiding Security en Recht te gaan volgen. Met het certificaat van deelname wordt vrijstelling verkregen voor deze themadag van de opleiding Security en Recht.

Voorafgaand aan de Themadag hebben deelnemers de mogelijkheid om optioneel een online bijeenkomst via Teams bij te wonen. Tijdens deze sessie zal Felix Olijslagers een introductie geven over de Themadag. Het is niet verplicht om deel te nemen, maar wel aan te raden.

Programma

Voorafgaand aan de Themadag hebben deelnemers de mogelijkheid om optioneel een online bijeenkomst via Teams bij te wonen. Tijdens deze sessie zal Felix Olijslagers een introductie geven over de Themadag. Het is niet verplicht om deel te nemen, maar wel aan te raden.

Ochtend
Het ochtendprogramma staat in het teken van preventie en afschrikking, waarbij ondermijning het verbindende woord is. De ochtend start met het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Het stelsel is een uitwerking van verantwoordelijkheden die zijn opgenomen in de Politiewet, de Gemeentewet en de Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv). Alle bedrijven en instellingen in Nederland kunnen te maken krijgen met dreigingen die goed functioneren kan ondermijnen. Hoe wordt de dreigingsinschatting gemaakt? En wie heeft van rijkswege recht op bescherming? Ondermijnende activiteiten spelen ook een rol in de transportketen en de terminals in onze havens waar schepen aanmeren. Logistieke dienstverleners of verladers kunnen aan de hand van een TAPA certificaat aantonen dat de bedrijfsprocessen voor het beveiligen van goederen op orde zijn. Waar TAPA op vrijwillige basis gehanteerd wordt, is de ISPS-code dwingend voorgeschreven voor een specifieke groep van bedrijven en instellingen.

Middag
Het middagprogramma borduurt voort op preventie en benadrukt een aantal algemene en bijzondere inbreukbeperkende maatregelen die tot stand komen via zelfregulering en door samenwerking. Via overeenkomsten wordt veiligheid en integriteit uitgewerkt en van toepassing verklaard in de onderlinge rechtsverhouding van partijen. Normering biedt marktpartijen duidelijkheid en het doel is om vertrouwen te geven in producten, diensten of organisaties. Maar wat nu als het mis gaat? Dan is onderzoek en respons vereist. Welke repressiemogelijkheden zijn er om de verstoorde balans terug te krijgen?

Klik hier om de leaflet te downloaden.

Overzicht

9.00 uur                 Ontvangst met koffie en thee

9.15 - 10.30 uur    Stelsel Bewaken & Beveiligen - Frank van der Linden

In Nederland is iedereen vrij om zijn normen en waarden uit te dragen. Die vrijheid kan onder druk komen door concrete daden of bedreigingen tegen personen of goederen, wat kan leiden tot een ernstige aantasting van de democratische rechtstaat. Om personen of goederen te beschermen is het Stelsel Bewaken en Beveiligen in het leven geroepen. Hoe wordt de dreigingsinschatting gemaakt? En wie heeft van rijkswege recht op bescherming?

10.30 - 11.15 uur   Havenbeveiliging en ISPS-code - Susanne Nieuwdorp

In de Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (International Ship and Port facility Security Code) worden de minimumeisen voor de beveiliging van schepen, boorplatformen en havenfaciliteiten beschreven. Welke fysieke en organisatorische beveiligingseisen stelt de ISPS-code? Wie houdt toezicht op de naleving?

11.15 - 11.30 uur   Koffie/thee

11.30 - 12.15 uur   TAPA - George Wiessing

TAPA EMEA vertegenwoordigd TAPA: Transported Asset Protection Association in de EMEA regio. TAPA is de leidende supply chain security en resilience organisatie met als doel om transportcriminaliteit, ladingdiefstal en het verlies van goederen te verminderen in de gehele logistiek sector. Als geen ander weet TAPA wat de uitdagingen zijn voor producenten, verladers en logistieke dienstverleners. TAPA stelt diverse industrie standaarden aan de markt beschikbaar. Welke elektronische-, bouwkundige- en organisatorische maatregelen moeten worden toegepast om in aanmerking te komen voor een TAPA standaard certificaat?

12.15 - 13.15 uur   Lunch

13.15 - 14.15 uur   Contracteren over veiligheid - Wijnand van Loon

NEN-Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties. Wat zijn de belangrijkste normen voor het (fysieke) beveiligingsvakgebied? Hoe vindt de juridische binding plaats van de normen? Wie controleert daarop?

14.15 - 15.15 uur   Witwasrisico - George van der Zon

Witwassen van crimineel vermogen vormt een aantasting van de legale economie en is, mede vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere handelsverkeer, een ernstige bedreiging van de integriteit van het financiële en economische verkeer. Hoe zorg je dat je ziet wat je moet zien om het ondermijningsrisico te voorkomen? Hoe kunnen veiligheidsprogramma's daar een bijdrage aan leveren?

15.15 - 15.30 uur   Koffie/thee

15.30 - 16.30 uur   WBB en effectief bewijsbeslag - Marcus Draaisma

De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (Wbb) geeft juridische instrumenten om effectief in rechte op te treden tegen een inbreuk op bedrijfsgeheimen. Wat heb je nodig om te bewijzen dat sprake is van schending van bedrijfsgeheimen? Hoe kun je ex-werknemers stoppen met concurrerende activiteiten? En wat zijn de stappen? Wat kan de rol zijn van particuliere onderzoeksbureaus?

16.30 - 17.00 uur   Samenvattende conclusies en afsluiting - Felix Olijslager

Download de leaflet

Data en Inschrijven

De Themadag vindt plaats van 09.00 - 17.00 uur in De Meern.

  • Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving.
  • Twee weken voor aanvang ontvang je de factuur en een uitnodiging met de laatste details.
  • Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Sprekers

Frank van der Linden

Frank van der Linden heeft meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van inlichtingen en veiligheid en het treffen van beschermingsmaatregelen in situaties van hoge dreiging. Daarnaast is hij bevlogen docent DHM Security Management. 

Susanne Nieuwdorp

Susanne Nieuwdorp was tot voor kort Manager Havenveiligheid van de Port of Rotterdam. Zij gaf daar leiding aan het team dat gericht is op port security, incidentenbestrijding, crisisbeheersing en risicomanagement. Inmiddels is zij Manager Crime reduction and resilience in het centrum van London.

George Wiessing

George Wiessing is Finance Manager bij TAPA EMEA en heeft meer dan 25 jaar ervaring in risk assessments, security onderzoeken en brand protection. Hij is een expert in supply chain resilience en weet als geen ander welke bedreigingen actueel zijn in de logistieke sector. 

Wijnand van Loon

Wijnand van Loon is programmamanager bij SOBA en onder andere verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de opleidingen en het cursusmateriaal van MBV/TBV en VSS. Daarnaast begeleidt hij de vakdocenten uit het werkveld. Hij was voorheen werkzaam als Senior Security Consultant bij Automatic Signal. 

Marcus Draaisma

Marcus Draaisma is advocaat arbeidsrecht gespecialiseerd in bestrijding van fraude op de werkvloer. Ruim 20 jaar geleden heeft hij samen met zijn partners het kantoor Palthe Oberman advocaten opgericht. Hij staat voor een multidisciplinaire aanpak van zaken. Samenwerking met andere disciplines, zoals bedrijfsrecherche en security of integrity afdelingen van bedrijven, levert de beste resultaten op. Steeds vaker wordt hierbij bewijsbeslag effectief ingezet. 

George van der Zon

George van der Zon werkt als coördinerend jurist FinEC bij de Nationale Politie. Bij het bestrijden van Financieel Economische Criminaliteit ondersteunt hij de opsporings- en vervolgingspraktijk en adviseert bij complexe wetgevingstrajecten. Hij begeleidt regelmatig scriptiestudenten op dit zeer interessante terrein. Ook is hij (mede) organisator van multidisciplinaire kenniskringen waarbij opsporingsinstanties en andere geïnteresseerden hun kennis en vaardigheden op dit bijzondere vakgebied delen en aanscherpen. 

Felix Olijslager

Felix Olijslager beheert het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR) en verzorgt voor SOBA de Post-HBO Registeropleiding Security en Recht.