Opleiding | 12 dagen

Post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen (ODI)

Omschrijving
Programma
Extra informatie
Docenten en gastsprekers

Omschrijving

Methodiek voor de publieke en private sector

Criminaliteit verhardt. De onder- en bovenwereld zijn steeds sterker met elkaar verweven. Statelijke actoren stelen bedrijfsgeheimen, anti-overheidssentiment en extremisme groeit, imagoschade brengt steeds vaker de bedrijfscontinuïteit in gevaar. Hoe ga je om met deze trends? Welke bedreigingen zijn relevant voor jouw organisatie? Hoe schaal je de dreiging in? En hoe bepaal je welke maatregelen genomen moeten worden? Je leert het in onze Post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen.

Recente gebeurtenissen zoals de aanslag op Derk Wiersum (advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces) of Peter R. de Vries (misdaadverslaggever) tonen het belang aan van de professie van dreigingsinschatter bij de politie, maar is niet uitsluitend relevant voor de overheid. Ook bedrijven in de private sector hebben baat bij een robuust analyseproces om gefundeerde dreigingsinschattingen te maken, zodat potentiële incidenten vroegtijdig voorkomen kunnen worden. Oliemaatschappijen, telecomproviders en verzekeraars komen tenslotte ook in aanraking met dreigers en bedreigden. Voor securitymanagers is het van belang dat zij de juiste kennis hebben om proactief op dit soort situaties te kunnen anticiperen zodat zij de effectieve maatregelen kunnen nemen.

De afgelopen jaren zie je dat er in de veiligheidsbranche een verschuiving richting proactief beveiligen plaatsvindt (Risk Based Bewaken & Beveiligen). Het gaat niet meer uitsluitend over incidenten beheersen maar juist over proactief anticiperen op toekomstige dreigingen op basis van geanalyseerde informatie om incidenten daadwerkelijk te kunnen voorkomen. Deze opleiding past naadloos in deze trend richting proactief optreden in het licht van preventie.

Het uitgangspunt van het stelsel is dat personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Ze mogen daarbij rekenen op de organisaties waar ze deel van uitmaken of voor werkzaam zijn. Bedrijven en instellingen dienen maatregelen te treffen om te voorkomen dat de veiligheid van medewerkers in gevaar komt als gevolg van hun werkzaamheden.

De opleiding gaat in op actuele dreigingen, modus operandi en waarschuwingsindicatoren en er ontstaat een extra dynamiek doordat wij de opleiding verzorgen met een combinatie van deelnemers uit zowel publieke als private organisaties. Ervaringen worden door- en met elkaar uitgewisseld.

In de opleiding wordt de juiste balans gezocht tussen het opdoen van theoretische kennis in combinatie met praktische voorbeelden en praktijkoefeningen. Theoretische kennis wordt hierdoor direct toepasbaar in de beroepspraktijk.

Doelen & resultaten

Het doel van de opleiding is deelnemers te voorzien van praktische kennis met wetenschappelijke onderbouwing om voor de organisatie specifieke dreigingsinschattingen op te kunnen stellen.

Je wordt opgeleid tot dreigingsinschatter en bent daarmee de belangrijkste adviseur over veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden. Je leert conform het Stelsel Bewaken en Beveiligen een dreigingsinschatting opstellen en kunt na de opleiding het advies zowel schriftelijk als mondeling presenteren aan opdrachtgevers.

Programma

In de Post-HBO opleiding Dreigingsinschattingen leert de deelnemer op een goede en gestructureerde manier een dreigingsinschatting te maken om zo anderen zo goed mogelijk te informeren over de situatie. 

Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • de belangrijkste onderdelen van een dreigingsinschatting benoemen;
 • basiskennis van relevante wet- en regelgeving toe te passen en justitiële bestuurlijke en politieke verhoudingen en verantwoordelijkheden te herkennen;
 • bronnen en partners te selecteren en raadplegen en informatieopdrachten uit te zetten;
 • een profiel te schetsen van personen op basis van hun gedrag;
 • samenhang te zien tussen (inter)nationale maatschappelijk/politiek ontwikkelingen en (be)dreigingen;
 • gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten uit o.a. de criminologie, politicologie, sociologie en psychologie en indicatoren vaststellen die behoren bij criminele en politiek gemotiveerde netwerken;
 • interdisciplinair samen te werken met (gedrags)deskundigen en anderen, zowel binnen als buiten de politieorganisatie;
 • om te gaan met ethische en multiculturele waarden en normen, met gerubriceerde en anders geclassificeerde informatie en omgaan met interne en externe druk;
 • grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens te analyseren, interpreteren en adviseren over te volgen strategieën en maatregelen vanuit de ingeschatte dreiging;
 • de verzamelde informatie duidelijk en helder beschrijven in een rapport/analyse en deze over te brengen op anderen;
 • de situatie vanuit de verschillende rollen en actoren van het stelsel bewaken en beveiligen te bekijken en hierop anticiperen;
 • de eigen kwaliteit en vakdeskundigheid als dreigingsinschatter verbeteren, mede door werkervaring effectief om te zetten in toekomstig handelen;
 • een eigen standpunt in te nemen en beargumenteerd te verdedigen en kritiek te geven en ontvangen op zijn werk en dat van anderen.
 • de dreigingsinschatting aan de eisen/format op te zetten, voor de eenduidigheid van een inschatting. Deze is daardoor integraal te gebruiken door publiek-/private instellingen. 

Voor wie?

De Post-HBO opleiding Dreigingsinschatting is geschikt voor personen werkzaam bij de politie, de Koninklijke Marechaussee en de particuliere sector. De opleiding is onder meer geschikt voor:

 • Medewerkers van de politie
 • Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee
 • Medewerkers van het Openbaar Ministerie
 • Medewerkers van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Security- en Risk managers van multinationals 
 • Security- en Risk managers van publieke- en private organisaties zoals gemeenten en rechtbank
 • Deelnemers die bijvoorbeeld de HBO-opleiding integrale veiligheidskunde of de Master Crisis en Securitymanagement hebben afgerond en reeds enkele jaren praktijkervaring hebben opgedaan

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten waarvan 11 lesdagen, 1 examendag en een halve dag voor evaluatie en de diploma-uitreiking. 

 • Lesvoorbereiding middels e-learningmodule: 12 uur
 • Lesdagen: 11 klassikale lesdagen
 • Zelfstudie (examenvoorbereiding): 20 uur
 • Werken aan het praktijkwerkstuk / assessment: 40 uur

De totale studiebelasting van deze opleiding is 160 uur.

Wil je meer informatie over deze opleiding, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via info@soba.nl of 030 - 666 777 3. 

Programma

College 1: Introductie in Dreigingsinschattingen

College 2: Stelstel bewaken en Beveiliging en Informatieproducten

College 3: De Inlichtingenwereld: OSINT, HUMINT. SIGINT en IMINT

College 4: Informatie verzamelen praktijkcasus

College 5: Inlichtingenanalyse in de praktijk

College 6: Gedragswetenschappen; Pathway to violence 

College 7: Interviewtechnieken en koppeling naar DHM® en SRM®

College 8: Ethiek casus en juridische kaders

College 9: Toekomstige bedreigingen: Cyber en Insider Threat

College 10: Simulatie opdracht: PDI

College 11: Presenteren dreigingsinschattingen 

College 12: Examen 

Dreigingsinschattingen.jpg

Extra informatie

Startdatum en locatie 

 • De opleiding start twee keer per jaar.
 • De opleiding vindt plaats in De Meern.
 • Een uitgebreide lunch wordt verzorgd op de locatie.

Diploma

 • De opleiding wordt afgesloten met een examen en het maken en presenteren van een praktijkwerkstuk. Het examen wordt afgenomen door Exapol, het onafhankelijke examenbureau voor beveiliging en veiligheid.
 • De Post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen is geregistreerd door de Stichting PHBO Nederland.
 • Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen leidt tot het diploma Post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen.

De opleiding Dreigingsinschattingen wordt op aanvraag ook in-company, en/of in de Engelse taal aangeboden.

pand-soba-over-soba.jpg

Docenten en gastsprekers

De opleiding wordt begeleid door een vast docententeam: Frank van der Linden, Willem Leeuwenkamp, Ruud de Backer en Peter Mullaart. Zij worden aangevuld door verschillende gastsprekers met veel actuele praktijkervaring.

Achtergrond van de docenten

De opleiding kenmerkt zich door de wisselwerking van praktische kennis en wetenschappelijke onderbouwing. Onze docenten hebben een relevante wetenschappelijke achtergrond en/of ruime praktijkervaring. De volgende docenten verzorgen een college.

 • Frank van der Linden MSec werkte in verschillende management en adviesfuncties bij politie en Rijksoverheid. In dienst van de AIVD en later de NCTV was hij betrokken bij verschillende grote (nationale) crises en nationale evenementen. Tijdens een detachering bij het LOCC werkte hij met veiligheidsregio’s en bovenregionale inzet. Tegenwoordig is hij betrokken bij de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit. Bij Soba is hij docent DHM Security Management en de bedenker van de opleiding Inzicht in (contra)spionage.
 • Willem Leeuwenkamp MSc is werkzaam bij SoSecure en heeft jarenlange praktijkervaring op het gebied van proactief beveiligen. De expertise van Willem betreft het verzamelen, verwerken, analyseren van informatie, OSINT, Security Intelligence, Predictive Profiling en Red Teaming. Hij geeft les over inlichtingenanalysetechnieken en adviseert over informatie-gestuurd werken door dreigingsinformatie te analyseren, te duiden-, en te delen met de opdrachtgever.
 • Ruud de Backer was in diverse functies ruim 22 jaar werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee alvorens hij de overstap maakte naar het Korps landelijke politiediensten. Daar werd hij werkzaam bij de Dienst Nationale Recherche Informatie op het onderwerp terrorisme. Hierbij had hij een liaison functie met het team landelijke dreiginginschatters en analisten. Inmiddels is hij al enkele jaren werkzaam als dreigingsinschatter op het Rijksdomein. Hij geeft les aan de politieacademie in de opleiding: dreiging inschatten en de opleiding: maatregelenadviseur en hij is kerninstructeur radicalisering.
 • Peter Mullaart is oud-medewerker van de Nationale Politie. Hij als teamleider betrokken geweest bij de oprichting en implementatie van een team landelijke dreiginginschatters en analisten. Ook heeft hij een lange periode lesgegeven en geparticipeerd in verschillende expertgroepen en afstemmingsoverleg en bewaken en beveiligen (ABB) op operationeel en tactisch/ strategisch niveau.

De docenten zorgen voor een unieke combinatie van kennis en verdiepende inzichten vanuit de wetenschap en praktijk

Gastsprekers 

De gastsprekers* zijn onder meer: Bram van der Meer • Iris Muis • Berndt Rif • Dirk van der Blom • Remco Geerts
(*onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Bram van der Meer heeft zich gespecialiseerd in het profileren van daders, dreigingsevaluatie en forensische linguïstische analyse. Bram is gastdocent aan de Nederlandse Politie Academie en de Frankfurt School of Finance and Management. Hij is een internationaal erkende professional voor dreigingsevaluaties en is als zodanig geregistreerd bij de Association of European Threat Assessment Professionals. Momenteel werkt hij aan deze onderwerpen voor Dantes Psychology.
 • Iris Muis is projectleider kennisvalorisatie bij de Universiteit Utrecht, Utrecht Data School. In de opleiding zal zij een dag lesgeven over het gebruik van data en ethiek. Aan de hand van een praktijkcasus die in de opleiding wordt uitgevoerd, krijg je inzicht in problemen die ontstaan als je met data werkt. Je krijgt een methodiek aangeleerd die jouw handelingsperspectief vergroot.
 • Berndt Rif werkt als BVA, de Beveiligingsautoriteit bij het Ministerie van VWS. Berndt heeft jarenlange ervaring op het gebied van risico- en dreigingsmanagement bij diverse overheidsfuncties en bij De Nederlandsche Bank. In de opleiding doceert hij over vaak onderbelichte bedreiging vanuit de eigen organisatie, de insider threat. 
 • Dirk van der Blom volgde verschillende opleidingen bij de Koninklijke Marechaussee. Ook heeft hij een intelligence opleiding MI-6 intern, internationale veiligheid en rechten, staats- en bestuursrecht master gevolgd. In 2016 is hij gepromoveerd. Van der Blom begon bij de algemene politiediensten van KMar, en was daarna werkzaam bij Staf 2e divisie en de centrale recherche. Van 1984 tot 1999 was hij werkzaam bij Inlichtingen Dienst Buitenland als medewerker operationeel inlichtingen. Van 2000 tot 2017 werkte hij bij Korps Landelijke Politiediensten met taken als analist, Joegoslavisch gerelateerde misdaad, coördineren regio’s inzake geld gerelateerde criminaliteit, maken risicoanalyses, adviseur Korpsleiding. Daarnaast is hij actief bij de Politie Academie als docent Ethiek, moreel en politieke vorming, proces-verbaal, dossiervorming, theorie-relaas pv, scriptiebegeleider en examinator.