Opleiding | 10 dagdelen; 4 hele dagen, 2 losse dagdelen

Post-HBO opleiding SRM®

Omschrijving
Programma
Data en Inschrijven
Extra informatie

Omschrijving

We leven in een tijd waar veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Digitalisering, automatisering en globalisering brengen naast kansen ook nieuwe risico’s met zich mee. Oorzaken en dreigingen veranderen, waarbij zaken als ondermijning, maatschappelijke onrust, invloed van statelijke actoren, spionage en cybercrime ervoor zorgen dat het inrichten van veiligheid steeds meer uiteenlopende dimensies kent. Hoe kan een individu, werkgever of willekeurige publiek/private organisatie zich weren tegen deze ontwikkelingen, rekening houdend met een groeiend aantal onzekerheden?

De leerlijn SRM® richt zich op deze actualiteit, door de weerbaarheid en veiligheid van organisaties te vergroten. Hierbij staan integraliteit, informatie gestuurd werken en proactie centraal, want voorkomen is immers beter dan genezen. De leerlijn SRM® is doordacht en vanuit de praktijk gevormd. De leerlijn SRM® kent een logische opbouw en brede toepasbaarheid, zowel voor publieke als private organisaties. Het brengt een vernieuwende kijk op veiligheid, gebaseerd op een unieke en integrale aanpak vanuit Security Risk, Safety en Intelligence Management.

SRM® biedt alle inzichten die nodig zijn om op strategisch, tactisch als operationeel niveau veiligheid flexibel, effectief en efficiënt in te richten. De leerlijn kent diverse verdiepingsmodules, zoals: predictive profiling, intelligence, risk assessment, Red Teaming en BowTie, die naar behoefte gevolgd kunnen worden. Om SRM® in organisaties toe te passen is er waar nodig ook ondersteuning en coaching mogelijk door praktijkprofessionals.

Wat leert de deelnemer? 

De leerlijn SRM® ontwikkelt bij de deelnemers de volgende competenties:

 • De 5 stappen van SRM® begrijpen, toepassen en onderling in verband brengen;
 • Inzicht in ontwikkelingen binnen zowel Safety als Security en de inrichting van het Nederlandse veiligheidslandschap, en deze vertalen naar de organisatie;
 • Aan de hand van integrale veiligheidsdoelen, op basis van te beschermen belangen, een veiligheidsstrategie uitzetten;
 • Een reëel risico assessment uitvoeren en risicobeheersing inrichten;
 • Beheersen van de BowTie methodiek;
 • Op basis van intelligence en actuele dreigingen, vanuit reële scenario’s, de juiste proactieve en repressieve weerbaarheidsmaatregelen selecteren;
 • Processen die belangrijk zijn bij het nastreven van kwaliteitsborging onderscheiden en toepassen, met aandacht voor zowel kennis, vaardigheden als gedrag & cultuur.

Voor wie?

Iedereen die in een organisatie een rol heeft bij het inrichten van veiligheid en/of een interesse heeft in hoe organisaties hun veiligheid en weerbaarheid kunnen verhogen.

De leerlijn SRM® :

 • is gebaseerd op HBO werk- en denkniveau;
 • kent geen instroomeisen wat betreft kennis of opleidingsniveau;
 • houdt rekening met de onderlinge verschillen in kennis, opleiding, ervaring en leerstijlen.

Een vrijstellingenbeleid is niet van toepassing. 

Opleidingsduur en tijden

De opleiding is opgebouwd uit tien dagdelen van 4 uur, verdeeld over 4 dagen en 2 losse dagdelen. De studiebelastingsuren bedragen ongeveer 144 uur (hoor/werkcolleges: 40 uur; bestuderen behandelde lesstof + deelopdrachten + voorbereiding examen: 40 uur; praktijkopdracht maken: 64 uur), is afhankelijk van vooropleiding en werkervaring en kan per deelnemer sterk uiteenlopen.

 • De prijs is inclusief syllabus, examen en werkstukbegeleiding.
 • Aanvullende kosten bij herexamen. 

Programma

Het programma van de SRM® opleiding is opgebouwd uit 4 hele dagen van fysieke les (2 x 4 uur + lunchpauze) en 2 fysieke dagdelen van 4 uur en ziet er als volgt uit:

Dag 1, ochtend:

 • Inleiding SRM en de theoretische opbouw
 • Toelichting op deelopdrachten, praktijkopdrachten en examen
 • Actoren en ontwikkelingen veiligheidslandschap
 • Veiligheid: Safety & Security, ontwikkelingen, overeenkomsten en verschillen.

Dag 1, middag:

 • Stakeholderanalyse
 • Te Beschermen Belangen
 • Strategisch veiligheidsbeleid

Dag 2, ochtend:

 • Fundamenten risico assesment
 • Intelligence, bronnen & cyber

Dag 2, middag:

 • Risico assessment, risico beheersing
 • Risico matrix en BowTie methodiek

Dag 3, ochtend:

 • Veiligheidsketen, maatregelengebieden
 • Criminele planningcyclus
 • Integrale aanpak via 3-poorten model
 • Continuïteitsmanagement

Dag 3, middag:

 • Maatregelen: afwegingen en adviezen
 • BowTie methodiek
 • Barrière toetsingscriteria

Dag 4, ochtend:

 • Kwaliteitsborging
 • PDCA
 • Red Teaming

Dag 4, middag:

 • SRM® in de praktijk
 • Casuïstiek

Dag(deel) 5:

 • Theoretisch multiple choice examen (50 vragen), 70% voldoende om te slagen.
  • 3 van de 4 dagdelen moeten fysiek zijn bijgewoond
  • De portfolio wordt op deze dag (per individu of groep) ingeleverd t.b.v. validatie door de docenten

Dag(deel) 6:

 • Presentaties en delen ervaringen
 • Uitreiking Certificaten

Iedere deelnemer werkt gedurende de opleiding aan een praktijkopdracht. In overleg met de docenten gebeurt dit individueel of in kleine groepen. Iedere deelnemer / groep levert iedere twee weken een conceptversie van het werkstuk in, waarop de docenten feedback zullen geven. Op dag(deel) 5 wordt de definitieve versie van de eindopdracht ingeleverd en door de docenten gevalideerd.

SRM-icon-QShare.jpg

Data en Inschrijven

Extra informatie

De combinatie met De Haagse Methodiek (DHM®)

Voor deelnemers die al bekend zijn met DHM® is SRM® een waardevolle aanvulling.

Zowel DHM als SRM richten zich op het veiliger maken van publieke en private organisaties en behandelen diverse uiteenlopende aspecten van de veiligheidswereld.
SRM® geeft een proactieve, integrale visie op veiligheid die rekening houdt met de meest recente ontwikkelingen binnen het veiligheidslandschap, DHM® reikt waardevolle structuur, inzichten en methodieken aan die een gerichte toepassing van OBE-maatregelen mogelijk maken om incidenten aantoonbaar beheersbaar te houden. DHM® toont bijvoorbeeld aan of een incident onder controle is en slaat daarbij scenariogericht acht op de intentie en potentie van de dader. 
SRM Foto-01

SRM® maakt een verdiepingsslag naar de rol van de dader en zijn motivatie benadert vanuit de criminele planningscyclus. SRM® geeft je inzicht tegen wie je moet beveiligen. DHM® laat met ondermeer de tijdpadanalyse INCI/DETAR zien hoe je dat het beste doet, 

Doorlopende leerlijn Security 2022Aan de hand van dit schema kies je jouw doorlopende leerlijn welke jou het beste past.
Let op de gestelde eisen om tot een opleiding te kunnen worden toegelaten; IRISSecurity TechniekDHMSecurity en Recht en SRM. Het schema is een principe planning, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.